Zasady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Ubytovaný

Týmto ako Ubytovaný udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.1 až 7.3 obchodných podmienok Tiborovi Sásikovi, Horná Štubňa 293, 038 46 Horná Štubňa, Slovenská republika, IČO: 40629309. Ako Ubytovaný som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Ubytovaný prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.apartmanypark.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Marketing

V súlade s bodom 7.2 obchodných podmienok týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa, Tiborovi Sásikovi, Horná Štubňa 293, 038 46 Horná Štubňa, Slovenská republika, IČO: 40629309 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.